Sammy Fung

Sammy is OSHK President and involves in GNOME, Mozilla, Python community. Bio: https://opensource.hk/bio-of-sammy-fung/